!-- Google Tag Manager (noscript) -->
lev לתרומות

תחושת מסוגלות עצמית – כלי מפתח לחיים


תחושת מסוגלות עצמיתבמהלך השנים שלאחר סיום הלימודים, ופעמים רבות בהמשך החיים, מסוגלות עצמית תהיה אבן בוחן לאפשרות של אדם לקבל החלטות, להתמודד עם סיטואציות מורכבות ולרדוף אחר שאיפותיו. לפיכך יש חשיבות מכרעת לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית טרם היציאה ממערכת החינוך, בכדי לפתוח את מירב הדלתות לכל אחד בהמשך חייו. עם זאת פיתוח תחושת מסוגלות עצמית אינה פשוטה, היא דורשת יציאה מאזור הנוחות, התמדה, רצון וגם מעט עזרה חיצונית.

חשיבות המסוגלת העצמית לשירות משמעותי

השירות הצבאי ידוע ככזה אשר מביא את חייליו לקצה גבול היכולת שלהם. השירות הצבאי אשר מתחיל בטירונות כולל עבירת מכשולים רבים (פיזיים ומנטליים כאחד) במהלך שנות השירות. על מנת להתמודד עם מכשולים אלו בצורה המיטבית, ולהבטיח שנוכל לבצע שירות משמעותי, ישנה חשיבות מכרעת לתחושת המסוגלות העצמית שלנו – התחושה שהמשימות, הקושי והיעדים שהצבנו הם ברי ביצוע ואנחנו מסוגלים להגשימם ברמה הגבוהה ביותר.

תחושת המסוגלות העצמית חשובה בעיקר (אם כי לא רק) כאשר מדובר ביחידות קרביות ובמיונים אליהם. מיונים וגיבושים רבים בוחנים, בין היתר, את היכולת של אדם לעמוד באתגרים מנטליים מורכבים. ניתן לראות זאת בעיקר במיוני המשך וקורסים ליחידות המיוחדות בהם מנסים "לשבור" את רוחם של המתמודדים על מנת לזהות מי מהמתמודדים מסוגל להתמודד עם הלחץ. תחושת מסוגלות עצמית היא הנבחנת במצבים אלה, והיא זאת שתעזור למועמדים לעבור את המכשול.

איך מפתחים תחושת מסוגלות עצמית

קצת כמו משמעת עצמית או כושר, גם תחושת מסוגלות אינה ניתנת לבחירה או לחלוקה. המסוגלות העצמית נרכשת על ידי עבודה קשה. אי אפשר להחליט בוקר אחד שאנו בעלי מסוגלות עצמית מעתה והלאה, הדרך לרכוש את מסוגלות עצמית היא על ידי יציאה מאזור הנוחות, עמידה באתגרים אישיים ולעיתים בעזרת ליווי חיצוני אשר מכווין, עוזר ומפתח. 

ארגון מעגלים אשר פועל בקרב כיתות י"א – י"ב ומלווה את התלמידים לקראת סיום החינוך הפורמלי ותחילת פרק השירות שלהם, שם לעצמו למטרה לעזור בפיתוח תחושת מסוגלות עצמית לצד פיתוח מוטיבציה, תחושת שליחות ושייכות לאומית וערכית. 

lev לתרומות