lev לתרומות

שילוב ופיתוח מסוגלות עצמית בחינוך בני נוער


מסוגלות עצמית בחינוך בני נוערמסוגלות עצמית הינה דבר המשפיע על כל תחומי החיים. מסוגלות עצמית גבוהה תגביר את המוטיבציה ואת המאמץ שמושקע בהשגת המטרות השונות. ישנם גורמים שונים המשפיעים על רמת המסוגלות העצמית, כך שניתן גם לפתחה ולחזקה. בשל היותה תכונה פנימית, מעבר לפיתוח על ידי עבודה טכנית יותר הכוללת אימונים בעזרת כלים חיצוניים, קיים גם צורך בעבודה פנימית ואישית. כמו תכונות רבות, חשוב לעבוד עליה כבר מגיל צעיר. אחת הדרכים לפתחה היא באמצעות שימת דגש על תכונה זו כחלק מחינוך – שילוב ופיתוח מסוגלות עצמית בחינוך הנוער, כחלק מתהליך ארוך ומשמעותי.

מסוגלות עצמית מגיל צעיר

התנהגותם וחוויותיהם של בני נוער מעצבות במהלך הזמן את אישיותם ואת אמונתם העצמית. בשל כך, לניסיון האישי הנרכש, בהקשר של הצבת המטרות והשגתם בהצלחה, השפעה רבה על המשך החיים. חוויות אלה נחקקות היטב בזיכרונם של בני הנוער. על כן, ישנה חשיבות רבה לפיתוח מסוגלות עצמית בחינוך של בני הנוער, כתהליך ארוך וכחלק בלתי נפרד ממנו. 

מדוע תכונה זו חשובה?

מסוגלות עצמית יכולה לבוא לידי ביטוי בתחומים רבים ושונים. מעבר לתחושה הטובה שהיא גורמת, תכונה זו מגבירה את המוטיבציה להתמודד עם אתגרים ואף תורמת להצלחה רבה יותר. מסוגלות עצמית גבוהה תתרום לאמונה ביכולת ההתמודדות עם אתגרים מורכבים, תיצור עניין עמוק יותר בנעשה ותתרום ליכולת התאוששות מכישלונות, המהווים חלק בלתי נפרד מחיינו.

צמיחה אישית והתמודדות עם אתגרים

מעבר לפיתוח יכולות וכישורים שונים, עמותת מעגלים שמה לה למטרה לשלב את פיתוח המסוגלות העצמית בחינוך בני הנוער כבר מגיל התיכון, לקראת היציאה לחיים וכחלק מהכנה לשירות משמעותי. הארגון משקיע רבות בתהליך זה, וזאת כחלק מחזונו של הארגון לייצר נוער איכותי, ערכי ובעל מוטיבציה, הפועל מתוך תחושת שליחות ערכית ולאומית. המטרה היא כי בסופו של התהליך, אשר יוביל בין היתר לצמיחה ולבניין העולם האישיותי של בני הנוער, הם ירכשו כלים שונים ויחושו מסוגלות גבוהה יותר לעמוד באתגרים מורכבים. אם הינכם מעוניינים לקחת חלק בתהליך ולהשפיע, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהצטרף אלינו למערך ההדרכה.

lev לתרומות